Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

content

محتوا، گـُنجیده، مـُندُرُج 

جوهره یا مطلب اصلی اثر یا رساله‌ای مکتوب- در برابر شکل یا سبک آن. در معنای عام‌تر، تمام ایده‌ها، موضوعات، نکات، یا گزاره‌های مندرج در یک کتاب یا اثر مکتوب دیگر.

از این نظر، مترادف با:

subject matter

به مطالبی که موضوع یک دوره‌ٔ مطالعاتی است نیز اطلاق می شود.

مقایسه کنید با:

contents

نیز نگاه کنید به:

content analysis; editorial content