فایل رایانه‌ای

داده‌ها یا برنامه‌های کدشده در قالب ماشین‌خوان برای پردازش به وسیلهٔ رایانه. فایل‌های داده‌ای ذخیره‌شده در رایانه معمولاً بر مبنای موضوع یا ویژگی دیگر در فهرست‌های اصلی و فرعی سازماندهی می‌شوند.

مترادف با:

machine-readable data file