Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

composite work

اثر مشترک، اثر ترکیبی

اثری اصلی که در نتیجه‌ٔ همکاری بین دو یا چند پدیدآورنده یا آهنگساز تولید شده و در این اثر، مشارکت هر کس، بخش مجزا و متمایزی از کل مجموعه‌ٔ برنامه‌ریزی‌شده را تشکیل می‌دهد.

مقایسه کنید با:

joint author

نیز نگاه کنید به:

shared responsibility