اثر مشترک، اثر ترکیبی

اثری اصلی که در نتیجه‌ٔ همکاری بین دو یا چند پدیدآورنده یا آهنگساز تولید شده و در این اثر، مشارکت هر کس، بخش مجزا و متمایزی از کل مجموعه‌ٔ برنامه‌ریزی‌شده را تشکیل می‌دهد.

مقایسه کنید با:

joint author

نیز نگاه کنید به:

shared responsibility