Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

compilation

گردآوری، گردآورد

اثری که از آثار پدیدآورندگان مختلف، یا از آثار مختلف یک پدیدآورنده‌، در یک مجموعه‌ٔ منظم، به‌وسیله‌ٔ شخصی غیر از پدیدآورنده‌ٔ اصلی، بدون تغییرات ویرایشی در متن اصلی، گردآوری شده است. قوانین، مقررات، رویه‌ها‌ و آیین‌نامه‌ها، و داده‌های فنی از جمله مواردی هستند که به گردآوری آن‌ها اقدام می‌شود. کسی که چنین اثری را تهیه می‌کند «گردآورنده» نامیده می‌شود.

در مفهوم وسیع‌تر، هر کتاب یا اثر مکتوب دیگر که، گاهی در طی مدت زمان طولانی، از مطالب جمع‌آوری‌شده از مآخذ مختلف- مثلاً از یک کتابنگاشت یا نمایه-  فراهم آمده.

مقایسه کنید با:

anthology; collection

نیز به کار آماده‌سازی یک نقشه یا نمودار جدید یا بازنگری‌شده از داده‌های نقشه‌ای موجود، عکس‌های هوایی، پیمایش‌های میدانی، و دیگر مآخذ مربوط اطلاق می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

compiled map