ارتباطات 

انتقال اطلاعات از یک مکان فیزیکی به مکان دیگر به‌وسیله‌ٔ ابزارهای الکترونیکی. واژه‌ٔ «مخابرات» (telecommunication) هم به ارتباطات قیاسی و هم رقومی (مشتمل بر ارسال صوت و ویدیو) اطلاق می‌شود. «ارتیاطات داده‌ای» (Data Communications) فقط به ارتباطات رقومی اطلاق می‌شود و از راه‌های گوناگون انجام می‌شود: به وسیله‌ٔ مودم از راه یک خط تلفن، با استفاده از کابل مستقیم به رایانه‌ٔ شخصی دیگری که به نرم‌افزار انتقال فایل مجهز است، از یک پایانه‌ٔ دوردست متصل به یک خـُردرایانه‌ یا کلان‌رایانه،‌ از یک گراگاه به گراگاهی دیگر در شبکه‌ٔ محلی، یا بین خدمتگیر (client) و خدمتگر (server) در یک محیط شبکه‌ای. وسیله‌ٔ ارتباط، یک قطعه‌ٔ سخت‌افزاری (مثل مودم، کابل، یا درگاه) است که برای تسهیل در انتقال داده‌ها طراحی شده.