Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

comment

توضیح، شرح، حاشیه‌نوشت، گزاره، اظهاریه، شرحیه

مقاله، نامه، یا سرمقاله‌ٔ مستقلی که اثر قبلاً منتشرشده‌ای را به چالش می‌کشد، رد می‌کند، پشتیبانی می‌کند، یا بسط می‌دهد. مقالاتی که شرحیه به شمار آیند مشتمل‌اند بر: ۱) توضیحات درخواستی، ۲) نامه‌های ارسالی به دبیر در پاسخ به یک مقالهٔ پیشتر منتشرشده، ۳) مواردی که اطلاعات بیشتری در بارهٔ موضوع مقالهٔ مذکور ارائه می‌دهند، ۴) اعلان‌ها یا یادداشت‌هایی که روش‌های علمی مورد تردید یا بررسی‌های به‌عمل‌آمده در بارهٔ کژرفتاری علمی (که گاهی به عنوان «بیان تشویش» (expression of concern) منتشر شده‌اند) را گزارش می‌دهند. تنها نام بردن از اثر دیگر کافی نیست – مقالهٔ شرحیه باید اساساً به منظور جلب توجه خواننده به اثر مورد ارجاع نوشته شده باشد. در برخی از داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی (مانند «مدلاین») نوع انتشارات «شرحیه» (Comment) در نمایه‌سازی به چنین مقاله‌ای تخصیص داده می‌شود، و پیوند کتابنگاشتی بین مقالهٔ شرحیه و مقالهٔ(های) مورد ارجاع برقرار می‌گردد.

مقایسه کنید با:

commentary