ستون

یکی از دو یا چند بخش عمودی از متن مکتوب یا چاپی که با یک خط عمودی یا فضای خالی، از هم جدا شده‌اند؛ مثل آنچه در طومارهای باستانی، روزنامه‌ها و لغتنامه‌ها می‌بینیم. طول یک مقاله‌ٔ روزنامه‌ای به «‌اینچ در ستون‌» بیان می‌شود.

کوته‌نوشت:

col.

نیز نگاه کنید به‌:

double column; intercolumn

همچنین به جستاری گفته می‌شود که اظهارنظری درباره‌ٔ یک مسئله‌ٔ جاری را، گاهی از نقطه‌نظر سیاسی (چپ، راست، یا میانه) ارائه می‌کند و در روزنامه یا مجله‌ٔ عمومی یا تجاری، معمولاً در صفحه‌ٔ سرمقاله‌ یا نزدیک به آن، به چاپ می‌رسد. ستون‌نویس‌های سیاسی کشور، غالباً با چندین نشریه همکاری می‌کنند.

مقایسه کنید با:

editorial