سرگذشتنامه‌ٔ گروهی

اثری در یک یا چند جلد، حاوی روایت‌های جداگانه از زندگی دو یا چند نفر که در دوره‌ٔ زمانی خاصی زندگی می‌کرده‌اند، و در حوزه یا فعالیت واحدی سرآمد گشته‌اند، یا مشخصه‌ٔ مشترک دیگری دارند. جستارهای مندرج در سرگذشتنامه‌ٔ گروهی (که توسط یک یا چند سرگذشتنامه‌نویس نوشته می‌شوند) معمولاً از مدخل‌های موجود در لغتنامه‌ٔ زندگینگاشتی طولانی‌ترند، و ممکن است یک «زیست‌- کتابنگاشت» یا سیاهه‌ای از مراجع برای مطالعه‌ٔ بیش‌تر را شامل شوند.