سوگیری در مجموعه‌گستری

جانبداری در انتخاب مواد برای مجموعه منابع کتابخانه، که چه در مخالفت یا موافقت با منابعی که بیانگر نقطه‌نظر خاص می‌باشند یا با عنایت به نوع خاصی از منابع، گروه خاصی از ناشران، و … صورت می‌گیرد. اگرچه «منشور حقوق کتابخانه» مصوب «انجمن کتابخانه‌های امریکا» کتابداران را در ایالات متحده مسئول «فراهم‌آوردن مواد و اطلاعاتی می‌داند که بازنمایی‌کنندهٔ همهٔ نظرگاه‌ها در موضوعات جاری و تاریخی باشند»، اما برخی مطالعات بیانگر آن است که کتابداران – به دلایل آگاهانه یا ناآگاهانه – از انتخاب کتاب‌ها و رسانه‌های مجادله‌انگیز پرهیز می‌کنند و بدین ترتیب به امر مجموعه‌گستری متوازن، آسیب می‌رسانند.

نیز نگاه کنید به:

precensorship