Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cold boot

راه‌اندازی سرد، بوت سرد

راه‌اندازی مجدد رایانه با خاموش‌کردن و سپس روشن‌کردن دوباره‌ٔ آن، تا فایل‌های سیستم عامل آن، مجدداً اجرا شوند. این طرز کار گاهی اوقات که رایانه در هنگام عملیات پردازش، ناگهان قفل کرده و راه‌اندازی مجدد اثری ندارد، برای «رفع گیر» مفید است، اما کاربر باید متوجه باشد که خاموش‌کردن رایانه به ازدست‌دادن داده‌های ذخیره‌نشده منتهی می‌شود.