Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

CODEN

کُدِن 

نظامی از کدهای الفباعددی که توسط «انجمن امریکایی آزمون و مواد» (ASTM)، به‌منظور شناسایی دائمی و یگانهٔ انتشارات تک‌نگاشتی و پیایندی در حوزه‌ٔ علم و فناوری ایجاد شده. مسئولیت اجرایی این نظام در سال ۱۹۷۵ به «مرکز چکیده‌نامه‌ٔ شیمی» (CAS) منتقل شد. از «کدن» در سامانه‌های اطلاعات الکترونیکی برای پردازش داده‌های کتابنگاشتی استفاده می‌شود، چرا که از «عنوان کامل» مختصر‌تر است و نسبت به «عنوان کوتاه‌شده»، ابهام کم‌تری دارد.