اصول اخلاقی، نظامنامه‌ٔ اخلاقی، آیین رفتار و سلوک، آداب رفتار و سلوک، رفتارگان 

مجموعه‌ای از استاندارد‌هایی که بر سلوک و پندار کتابداران، کارکنان کتابخانه، و دیگر حرفه‌مندان اطلاعات در کارشان حاکم است. «اصول اخلاقی انجمن کتابخانه‌های امریکا» (ALA Code of Ethics) استاندارد‌هایی را برای دسترسی برابر، آزادی فکری، رازداری، احترام به حقوق دارایی فکری، ارجمندی، دقت، درستکاری، بیطرفی، نزاکت، و احترام به همکاران و مراجعان کتابخانه مشخص می‌کند.