مخزنِ بسته 

ناحیه‌ای از قفسه‌ها در کتابخانه که فقط کارکنان کتابخانه به آن دسترسی دارند، و به‌منظور محافظت از مجموعه یا صرفه‌جویی در فضا، با استفاده از راهروهایی باریک‌تر از پهنای استاندارد- نسبت به مخزن باز- ایجاد شده است. در صورت تقاضا، مواد موجود در مخزن بسته توسط کارکنان بازیابی می‌شوند.

نیز نگاه کنید به:

call slip