Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

clipboard

تخته‌گیره،صفحه‌گیره، بـُرش‌تخته، بـُرش‌صفحه 

مقدار کمی از حافظه‌ٔ رایانه که به‌عنوان انباره‌ٔ موقت در مبادله‌ٔ داده‌ها بین نرم‌افزار‌های کاربردی، در نظر گرفته شده. در واژه‌پردازی، این امر (انبارش موقت) معمولاً با انتخاب گزینه‌ٔ «‌cut‌» (برش) یا «copy‌» (کپی) از یک سند و «paste»(چسباندن) در سندی دیگر محقق می‌شود. هنگامی که عملیات برش/ کپی دیگری آغاز می‌شود، داده‌های منتقل‌شدهٔ قبلی به بـُرش‌صفحه از بین می‌رود، مگر این که به‌عنوان یک فایل جداگانه، ذخیره شده باشد. این واژه در اصل اشاره دارد به صفحهٔ نازک و چهارگوشی از یک مادهٔ سخت در اندازهٔ کمی بزرگ‌تر از یک برگه کاغذ آ۴، که دارای یک گیرهٔ فنری در بالا برای نگه‌داشتن کاغذ است و به صورت یک سطح قابل حمل برای نوشتن طراحی شده.