Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

click-on license

مجوز کلیکی

شرایط مجوز که در اطلاعیهٔ مندرج در صفحهٔ نصب یا صفحهٔ ورود نرم‌افزار یا محصول اطلاعات الکترونیکی پدیدار می‌شود و تولیدکننده چنین می‌انگارد که کاربر با اقدام به انتخاب یک آیکون یا پیوند به نشانهٔ ادامهٔ کار، آن شرایط را پذیرفته است. این توافقات غالباً مشتمل است بر پیش‌بینی‌ها و محدودیت‌هایی که عموماً در دادگاه‌ها مورد تصدیق قرار نمی‌گیرند، زیرا به ناشران نرم‌افزار، حقوقی بیش از آنچه که به موجب حق نشر فدرال یا قانون پتنت مجاز شمرده شده، می‌دهد. قانون بحث‌برانگیز «تراکنش‌های همسان اطلاعات رایانه‌ای» (Uniform Computer Information Transactions Act) به ناشران نرم‌افزار اجازه می‌دهد شرایط قطعی و قابل‌اجرای قرارداد را در این نوع از مجوز بازار انبوه بگنجانند.

مترادف با:

click-through license; click-wrap license

نیز نگاه کنید به:

shrink-wrap license