نمایه‌ٔ رده‌ای، نمایه‌ٔ رده‌بندی‌شده

نمایه‌ای که در آن، مدخل‌ها (به جای توالی عددی یا الفبایی) زیر سرعنوان‌های اصلی و فرعی مرتب شده‌اند و این ترتیب، نشان‌دهنده‌ٔ بخش‌ها و زیربخش‌های سلسله‌مراتبی درون رده‌ها بر مبنای موضوعات نمایه‌شده  می‌باشد. برای استفاده‌ٔ کارآمد از چنین نمایه‌ای، به یک نمایه‌ٔ موضوعی نیاز است.