Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

class number

شماره‌ٔ راهنما، شماره‌ٔ رده، شماره‌ٔ رده‌بندی 

یک نشانه‌ٔ خاص که در «رده‌بندی دهدهی دیویی» برای شناسایی یک رده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مثلاً به آثار درباره‌ٔ تاریخ «‌جمهوری وایمار‌» در آلمان، شماره‌ٔ ۰۸۵/۹۴۳ اختصاص یافته). در رده‌بندی کتابخانه‌ٔ کنگره، نشانه‌ٔ مشابه این مجموعه از منابع، DD237 می‌باشد.

نیز نگاه کنید به:

base number; discontinued number; interdisciplinary number; number building