استنادکردن، استناد 

نقل‌کردن یا ارجاع‌دادن به مرجعی بیرونی، معمولاً در تأیید یک نکته یا نتیجه، یا برای دادن توضیح یا نمونه. در نشر محققانه، مأخذ چنین ارجاعی در پانوشت یا پی‌نوشت ذکر می‌شود.

نیز شکل کوتاه برای:

citation