نمایه‌ٔ استنادی، نمایه‌نامه‌ٔ استنادی 

یک نمایه‌ٔ سه‌ قسمتی که در آن، سیاهه‌ای از آثار مورد استناد در طول یک سال بخصوص، به‌صورت الفبایی و برمبنای نام پدیدآورنده‌‌ٔ مورد استناد، و سپس نام پدیدآورندگان (منابع) استنادکننده، در قالب یک «نمایه‌ٔ استنادی» آمده است. اطلاعات کامل کتابنگاشتی برای پدیدآورنده‌ٔ استنادگر در «نمایه‌ٔ مأخذ» می‌آید. یک «نمایه‌ٔ موضوعی» نیز ارائه می‌شود، که معمولاً مقالات را بر مبنای کلمات مهم موجود در عنوان آن‌ها فهرست می‌کند. پژوهشگران می‌توانند از این ابزار برای ردگیری روابط متقابل میان پدیدآورندگانی که به مقالاتی درباره‌ٔ یک موضوع مشابه استناد می‌کنند، و برای تعیین بسامد استناد به یک اثر بخصوص توسط دیگران، که نشانه‌ٔ اهمیت آن اثر در متون حوزه‌ٔ مربوطه است، استفاده کنند.

نمایه‌سازی استنادی در سال۱۹۶۱، و زمانی به وجود آمد که «یوجین گارفیلد» (Eugene Garfield) فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در رشته‌ٔ شیمی و علوم کتابداری، و بنیانگذار موسسه‌ٔ نوپای اطلاعات علمی ‌(آی‌اس‌آی)‌، یک کمک مالی بلاعوض برای تولید «نمایه‌ٔ استنادی ژنتیک» (Genetics Citation Index) دریافت کرد، که بعداً به مرجع پیایندی معروف با نام «نمایه‌ٔ استنادی علوم» (Science Citation Index) تکامل یافت. «آی‌اس‌آی» متعاقباً و از سال ۱۹۷۲‌ «نمایه‌ٔ استنادی علوم اجتماعی» (Social Sciences Citation Index)، و «نمایه‌ٔ استنادی هنر و علوم انسانی» (Arts & Humanities Citation Index) را از سال ۱۹۷۸‌ ‌منتشر کرد.

نیز نگاه کنید به:

bibliographic coupling; citation chasing