تعقیب استنادی، ردگیری استنادی

یک فن پژوهشی پذیرفته‌شده که در آن، کتابنگاری‌های آثاری که در جستجوی متون، مکانیابی شده‌اند، به دنبال منابع دیگری که حاوی اطلاعات بیش‌تری درباره‌ٔ موضوع باشند، مورد بررسی (کند‌و‌کاو) قرار می‌گیرند. این فرایند را می‌توان با استفاده از یک نمایه‌ٔ استنادی تسهیل کرد.