تحلیل استنادی، بازکاوی استنادی

یک روشکتابسنجی که در آن، آثار مورد استناد در انتشارات، برای تعیین الگوهای ارتباط محققانه – مثلاً اهمیت مقایسه‌ای کتاب‌ها در برابر مجلات تخصصی، یا اهمیت منابع جاری در برابر منابع گذشته‌نگر- در یک یا چند رشته‌ٔ دانشگاهی، مورد بررسی قرار می‌گیرند. استنادات موجود در مقالات پژوهشی، رسالات، و پایان‌نامه‌های دانشجویان نیز با هدف ارزیابی و گسترش مجموعه منابع کتابخانه، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مترادف با:

citation checking