کتاب امانت‌دادنی، کتاب امانی، کتابِ در گردش، کتابِ گردشی 

کتابی که می‌توان آن را برای استفاده در داخل کتابخانه یا خارج از آن، در حساب امانت‌گیرنده‌ٔ کتاب، ثبت کرد – در برابر کتابی که فقط برای استفاده در داخل کتابخانه می‌باشد.

مقایسه کنید با:

noncirculating