مجلهٔ کودکان

نشریهٔ ادواری که ویژهٔ نوجوانان منتشر می‌گردد و معمولاً با سطح خوانایی مشخصی انطباق دارد. برخی مجلات کودکان بر موضوع یا مقولهٔ خاصی تمرکز دارند.