سیاهه‌ٔ کنترل، سیاهه‌ٔ مقابله، سیاهه‌ٔ وارسی، لیست کنترل، فهرست راهنما، فهرست مقایسه‌ای، فهرست یادآور

سیاهه‌ٔ جامعی از کتاب‌ها، ادواری‌ها، یا دیگر اسناد، که حداقل توصیف یا گزارمان لازم برای شناسایی هر اثر را (در حدی مختصرتر از یک کتابنگاشت) در خود دارد. نیز، صورت‌عملیاتی که به‌وسیله‌ٔ کتابخانه نگهداری می‌شود‌ تا وصول هر شماره از انتشارات پیایندی، یا هر بخش از یک اثر در حال انتشار، در آن ثبت شود. همچنین اشاره دارد به سیاهه‌ای از اقلام درخواستی، یا رویه‌هایی که برطبق آن‌ها باید اقدام شود، مثل مراحل مربوط به روند روزانه‌ٔ بازشدن یا بسته‌شدن کتابخانه.

املای دیگر‌:

check-list