نسخهٔ مکرری که صحت و دقت آن در بازتولید اثر اصلی توسط یک مقام رسمی که مجوز  دادن چنین اطمینانی را دارد، تصدیق شده. در اکثر موارد این مقام رسمی، فرد مسئول خلق اثر اصلی یا نمایندهٔ سازمانی است که قیمومت یا مسئولیت نگهداری نسخهٔ اصلی را دارد. نسخه‌های تآییدشده غالباً برای اسنادی که رکوردهای مهمی هستند، موردنیازند- مثل مدارک تولد و فوت و مدارک ازدواج.