کتابخانه‌ٔ مادر، کتابخانه‌ٔ مرکزی، کتابخانه‌ٔ اصلی 

مرکز اداری یک نظام کتابخانه‌ای، که تصمیمات مربوط به مدیریت نظام در آنجا گرفته می‌شود، آماده‌سازی فنی متمرکز در آنجا انجام می‌شود، و مجموعه‌های اصلی منابع در آنجا قرار دارند.

مترادف با:

main library

نیز نگاه کنید به:

branch library