Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

catch letters

حروف راهنما، حروف نشانه 

چند حرف (معمولاً سه‌حرف) متوالی که بر بالای صفحه‌های لغتنامه، جاینامه، یا آثار مشابه چاپ می‌شود، و مطابق با چند حرف اول از نخستین یا آخرین کلمه‌ٔ همان صفحه است. حروف نشانه‌ای که بر صفحه‌ٔ زوج چاپ می‌شوند مطابق با نخستین حروف از اولین کلمه‌ٔ صفحه، و حروف نشانه‌ای که بر صفحه‌ٔ فرد چاپ می‌شوند مطابق با نخستین حروف از آخرین کلمه‌ٔ صفحه هستند. در برخی آثار، حروف در دو گروه درج می‌شوند که با خط‌تیره‌ای از هم جدا شده‌اند، و این دو گروه متناظر با اولین و آخرین کلمه‌ٔ آن صفحه هستند.

مقایسه کنید با:

catchword