Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cast list

فهرست بازیگران

فهرستی از اجراکنندگان یک نمایش، اپرا، باله، یا اجرای صحنه‌ای دیگر، همراه با نقشی که در آن کار دارند، که معمولاً در برنامهٔ چاپی که میان مخاطبان نشسته در سالن اجرا توزیع می‌گردد، گنجانده می‌شود.