فهرست بازیگران

فهرستی از اجراکنندگان یک نمایش، اپرا، باله، یا اجرای صحنه‌ای دیگر، همراه با نقشی که در آن کار دارند، که معمولاً در برنامهٔ چاپی که میان مخاطبان نشسته در سالن اجرا توزیع می‌گردد، گنجانده می‌شود.