Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

casebook

موردنامه، واقع‌نامه 

کتابی حاوی رکوردها یا توصیفاتی از موارد واقعی که در یک رشته‌ٔ حرفه‌ای (حقوق، پزشکی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، امور اجتماعی، مشاوره، و …) رخ داده‌اند و برای نمایاندن اصول و مفاهیم مهم آن حرفه برگزیده شده‌اند، تا به‌عنوان کتاب درسی برای دانشجویان، و به‌عنوان مرجع برای پژوهندگان مورد استفاده قرار گیرند.

مقایسه کنید با:

case study