موردنامه، واقع‌نامه 

کتابی حاوی رکوردها یا توصیفاتی از موارد واقعی که در یک رشته‌ٔ حرفه‌ای (حقوق، پزشکی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، امور اجتماعی، مشاوره، و …) رخ داده‌اند و برای نمایاندن اصول و مفاهیم مهم آن حرفه برگزیده شده‌اند، تا به‌عنوان کتاب درسی برای دانشجویان، و به‌عنوان مرجع برای پژوهندگان مورد استفاده قرار گیرند.

مقایسه کنید با:

case study