Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

case study

موردپژوهی، موردکاوی، تحقیق موردی، تک‌پژوهی، مطالعه‌ٔ موردی 

در علوم اجتماعی و پزشکی، تحلیل رفتار یک فرد از یک جمعیت، یا یک واقعه از مجموعه‌ٔ وقایع، بر مبنای مشاهده‌ٔ نزدیک در یک دوره‌ٔ زمانی، غالباً برای آشکار کردن اصول مبنایی عام رفتار یا وقایع. موردپژوهی ممکن است در قالب مقاله در یک مجله‌ٔ تخصصی، در قالب جـُستار در یک مجموعه، یا در قالب کتاب منتشر شود. در داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی که امکان محدودکردن بازیابی را بر مبنای نوع اثر منتشره به کاربر می‌دهند، موردپژوهی‌ها را می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌ها انتخاب کرد.

مترادف با:

case report

مقایسه کنید با:

casebook