Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

case-sensitive

حساس به کوچکی و بزرگی حروف، حساس به حالت 

سامانه‌ٔ رایانه‌ای یا برنامه‌ٔ نرم‌افزاری که در آن، حروف بزرگ (C، B، A، …) و حروف کوچک (c، b، a، …) را نمی‌توان در دادن درونداد، به جای هم نوشت. در اینترنت، نشانی‌های وب حساس به حالت هستند، ولی نشانی‌های پست الکترونیکی و نام فایل‌ها معمولاً این گونه نیستند.