نقشه‌کشی، نقشه‌نگاری 

فن و صنعت ساختن نقشه، نمودار، و دیگر مواد نقشه‌نگاشتی. به بیان کلی، این اصطلاح همهٔ وجوه موردنیاز برای تولید نقشه (طراحی، عکسبرداری هوایی، مساحی میدانی، تبدیل عکس به نقشه، تدوین، تفکیک رنگ، و چاپ) را شامل می‌شود؛ اما نقشه‌نگاران معمولاً این اصطلاح را فقط در مورد عملیات نهایی نقشه‌نگاری به کار می‌برند. »نقشه‌نگاری خودکار» (automated cartography)، تولید نقشه و نمودار با کمک فناوری دیجیتالی است و نباید با «سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی» ((geographic information systems (GIS) اشتباه شود. شخصی که نقشه‌ها را می‌کشد یا تولید می‌کند نقشه‌نگار (cartographer) نامیده می‌شود.

مترادف با‌:

mapmaking