کتابنگاری نقشه، نقشه‌-کتابنگاری، نقشه- کتابنگاشت

سیاهه‌ای نظام‌مند از ارجاعات داده‌شده به نقشه‌ها و/ یا آثاری درباره‌ٔ نقشه‌ها، که به ترتیبی مرتب شده‌اند و ممکن است با گزارمان یا بدون گزارمان باشند، و معمولاً به یک مکان، منطقه، موضوع، شخص، یا دورهٔ زمانی خاص مربوط می‌شوند. نیز، شاخه‌ای از کتابنگاری که به مواد نقشه‌ای و نقشه‌برداری می‌پردازد.