Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cartobibliography

کتابنگاری نقشه، نقشه‌-کتابنگاری، نقشه- کتابنگاشت

سیاهه‌ای نظام‌مند از ارجاعات داده‌شده به نقشه‌ها و/ یا آثار درباره‌ٔ نقشه‌ها، که به ترتیبی مرتب شده‌اند و ممکن است با گزارمان یا بدون گزارمان باشند، و معمولاً به یک مکان، منطقه، موضوع، شخص، یا دورهٔ زمانی مربوط می‌شوند. همچنین، شاخه‌ای از کتابنگاری که به نقشه و مواد نقشه‌ای می‌پردازد.