Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

card catalog

فهرستبرگه، فهرست برگه‌ای، فهرست برگیزه‌ای 

سیاهه‌ای از موجودی یک کتابخانه به شکل چاپی، تایپی، یا دستنوشت بر روی برگه‌های فهرست، که هر برگه نمایانگر یک فقره‌ٔ کتابنگاشتی از مجموعه است. برگه‌های فهرست معمولاً در یک توالی الفبایی، به صورت یکجا (فهرست لغتنامه‌ای)، یا در بخش‌های مجزا بر مبنای پدیدآورنده، عنوان، و موضوع (فهرست تفکیکی)، در کشوهای باریک و درازی که مخصوصاً برای این کار، معمولاً از جنس چوب ساخته می‌شود، قرار داده و نگهداری می‌گردند. اکثر کتابخانه‌های بزرگ و متوسط در ایالات متحده فهرست خود را به قالب ماشین‌خوان تبدیل کرده‌اند.

املای دیگر:

card catalogue

مقایسه کنید با:

online catalog