برنوشت، زیرنوشت، شرح 

عنوان، توضیح، یا توصیف مختصری که بلافاصله در بالا، در زیر، یا نزدیک عکس یا تصویر در صفحه می‌آید و گاهی به مأخذ و منبع آن تصویر اشاره می‌کند.

در این معنا، مترادف با:

cut line; legend

نیز نگاه کنید به:

overleaf

در تصویر کارتونی، سطری از متن که در پایین تصویر چاپ می‌شود و به شوخی موجود در تصویر اشاره می‌کند.

نیز اشاره دارد به سرعنوانی که در ابتدای یک فصل یا بخشی از کتاب چاپ می‌شود، و به سرخطی که در ابتدای متن یک مقاله‌ٔ ادواری، یا بخشی از آن، می‌آید.

نیز نگاه کنید به:

hanging caption

در ریزنمودها، عنوان یا سطر توصیفی مختصری که درشتی آن تنها به اندازه‌ای است که مشاهده‌کننده بتواند بدون کمک ابزارهای بزرگنمایی، سند عکسبرداری‌شده را شناسایی کند. در فیلم و فیلمعکس، سطری از متن که در پایین یک یا چند کادر می‌آید، و محتوای کادر را معرفی می‌کند یا درباره‌ٔ آن توضیح می‌دهد. (سطر متنی پیوسته و متحرکی که در پایین صفحه‌ٔ نمایش تلویزیون می‌آید crawl نامیده می‌شود.)

نیز نگاه کنید به:

closed caption