Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

call slip

برگه‌ٔ درخواست، برگه‌ٔ درخواست کتاب

فرم مختصری که برای درخواست اقلام از مخزن بستهٔ یک کتابخانه یا آرشیو، یا از یک واحد ذخیرهٔ غیرعمومی، به‌وسیله‌ٔ کاربر پر می‌شود. عنوان درخواستی معمولاً به‌صورت دستی و به‌وسیله‌ٔ یکی از کارکنان که کتابرسان نامیده می‌شود بازیابی می‌گردد، هرچند که در برخی از کتابخانه‌های بزرگ از سامانه‌های خودکار و نیمه‌خودکار نیز استفاده می‌شود.

مترادف با:

request slip