تقویم، گاهنما، روزشمار؛ شمار 

سیاهه‌ٔ روزهای یک سال در قالب یک جدول، که معمولاً بر مبنای ماه، و در هر ماه بر مبنای هفته مرتب شده‌اند، و گاهی تاریخ وقایع مهمی همچون تعطیلات ملی و مذهبی در آن مشخص شده. نیز سالنمایی حاوی سیاهه‌ٔ روزهایی از سال که در یک فرهنگ خاص یا یک مجموعه‌ٔ سیاسی، از اهمیت ویژه برخوردارند.

مقایسه کنید با‌:

chronology

نیز نگاه کنید به:

calendar year; perpetual calendar

نیز اشاره دارد به سیاهه‌ٔ گاهشمارانهٔ اسناد گنجانده در یک مجموعه‌ٔ آرشیوی (طومارها، منشورها، اوراق دولتی، و …) که معمولاً گزارمان‌نویسی شده‌اند تا تاریخ، مکان، محتوا، و دیگر ویژگی‌های هر فقره را نشان دهند- نوعی از کشف‌ابزار که ممکن است جامع یا گزیده باشد.