نقشه‌ٔ ثبتی، نقشه‌ٔ ثبت املاک 

برگرفته از واژه‌ٔ لاتین “capitastrum” (به‌معنای «‌صورت مالیات حوزه‌ها‌»). نقشه‌ای که محدوده‌ها و تقسیمات فرعی را نشان می‌دهد و برای ثبت مالکیت و حقوق مربوط به زمین، و برای توصیف و تثبیت ارزش ملک، معمولاً با هدف سنجش میزان مالیات، تهیه می‌شود. نقشهٔ ثبتی ممکن است نشان‌دهندهٔ فرهنگ (جاده‌ها، ساختمان‌ها، و …)، حوزهٔ آبگیر، و دیگر عوارضی که بر کاربری زمین و ارزش آن تأثیر دارند نیز باشد.

نیز نگاه کنید به:

plat