Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cache

حافظه‌ٔ نهانی، حافظه‌ٔ مخفی، کَش 

بخش کوچکی از حافظه‌ٔ پرسرعت موجود در یک ریزرایانه که برای ارتقای عملکرد سامانه تخصیص یافته است. این حافظه‌ی مخفی با تأمین انباره‌ٔ موقتی، برای گروه‌های داده‌ای و دستورهایی که در صورت نبود حافظه‌ٔ مخفی، باید از حافظه‌ٔ کم‌سرعت بازیابی شوند، این کار را ممکن می‌سازد. به‌عنوان یک قاعده‌ٔ کلی، هر چه این حافظه‌ٔ مخفی بزرگ‌تر باشد، عملکرد و سرعت رایانه بیشتر تقویت خواهد شد.

نیز نگاه کنید به:

browser cache