سوزاندن

کپی کردن داده‌ها بر روی یک سی‌دی یا دی‌وی‌دی خالی، با استفاده از نرم‌افزار خاص، معمولاً با هدف انتقال محتوا یا تهیهٔ کپی دیگر.