تابلو اعلانات، آگهی‌نما، اعلان‌نما 

یک تابلوی پهن آگهی، که معمولاً به دیواری در نزدیکی ورودی کتابخانه نصب می‌شود و برای نمایش اعلانات مربوط به وقایع آتی، نصب روپوش کتاب‌های جدیدی که بتازگی به مجموعه‌ٔ کتابخانه افزوده شده‌اند، ارائه‌ٔ فهرست‌های مطالعاتی، توضیحات و پیشنهادهای کاربران کتابخانه (‌گاهی همراه با پاسخ مدیریت کتابخانه)، و دیگر اطلاعات مربوط به عملیات کتابخانه‌ای از آن استفاده می‌شود. کتابخانه‌ها گاهی از یک «‌کیوسک‌» برای این منظور استفاده می‌کنند. تابلو اعلانات کتابخانه ممکن است مقفول یا باز باشد.

نیز نگاه کنید به:

bulletin board system