Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

bug

ایراد، گیر، عیب، میکروفون مخفی 

در رایانش، واژه‌ٔ عامیانه‌ای برای یک خطای مزمن در سخت‌افزار یا نرم‌افزار. «‌گیر‌» نرم‌افزاری را پس از شناسایی، می‌توان با دستکاری در برنامه از میان برداشت‌؛ این فرایند را عیب‌زدایی‌ یا رفع گیر می‌گویند. برای رفع عیب سخت‌افزاری، معمولاً تغییر پیکربندی مدارها لازم می‌آید.

مقایسه کنید با:

glitch

نیز اشاره دارد به یک ابزار الکترونیکی شنود پنهانی که بر روی گوشی تلفن، یا در جای مخفی دیگر (معمولاً با هدف جاسوسی) نصب می‌شود.