تورق‌کننده، مرورگر 

شخصی که در یک مجموعه‌ٔ کتابخانه‌ای، فهرست، نمایه، کتابنگاشت، داده‌پایگاه کتابنگاشتی، یا سیاهه‌ٔ دیگری از منابع، به شیوه‌ٔ اتفاقی و غیرنظام‌مند به جستجو می‌پردازد.

نیز نگاه کنید به:

serendipity

نیز اشاره دارد به نوعی از نرم‌افزارهای کاربردی که مرورگر وب نامیده می‌شوند و برای تسهیل در جستجوی اطلاعات موجود در اینترنت طراحی شده‌اند.