تورق، چشم‌انداختن، مرور، نگاه اجمالی، نظراندازی 

نگاه‌کردن یک مجموعه‌ٔ کتابخانه‌ای، فهرست، کتابنگاشت، نمایه، داده‌پایگاه کتابنگاشتی، یا دیگر کشف‌افزارها در یک جستجوی اتفاقی به دنبال اقلام مورد علاقه، بدون مقصود کاملاً تعریف‌شده. برای تسهیل در این مرور، کتابخانه‌ها شماره‌های راهنمای مشابهی را به اقلام هم‌موضوع اختصاص می‌دهند، که باعث می‌شود این اقلام در قفسه‌چینی در کنار هم قرار بگیرند.
در بازیابی اطلاعات، جستجویی که به وسیله‌ٔ کاربر، به شیوه‌ٔ پویا ولی اتفاقی انجام می‌گیرد. پرسشی که به روشنی تدوین شده ممکن است نقطه‌ٔ آغاز ورود به یک نمایه یا داده‌پایگاه را مشخص کند، ولی جستجوهایی که به شیوه‌ای نظام‌مند آغاز می‌گردند غالباً، با پدیدار شدن اصطلاحات جدید از درون یافته‌های بازیابی‌شده، به یک رویکرد اکتشافی منجر می‌شوند. برخی از پژوهشگران، نمایه‌های چاپی را تورق‌پذیرتر از داده‌پایگاه‌های الکترونیکی می‌دانند، زیرا قالب صفحه‌ای به کاربر امکان می‌دهد که عنوان‌ها و مدخل‌هایی را که در پی هم می‌آیند، با آسانی مرور کند و نقطه‌ٔ دسترسی اولیه را پی بگیرد.
نیز، جستجوی اطلاعات موجود در وب جهانگسترد به شیوه‌ٔ اتفاقی و از روی بخت و اقبال. فرامتن که در آن، پیوندهایی به اسناد و منابع الکترونیکی مرتبط گنجانده شده، برای تسهیل در تورق برخط طراحی گردیده.

مقایسه کنید با:

surf

نیز نگاه کنید به:

Web browser