تبدیل به بریتانیایی، بریتانیایی‌کردن 

تبدیل اثری که به انگلیسی امریکایی نوشته (‌یا ترجمه) شده به شیوه و املای انگلیسی بریتانیایی.

مقایسه کنید با:

americanize