خلاصه‌ٔ رکورد، رکورد خلاصه 

نمایش کوتاه‌شده‌ٔ یک رکورد کتابنگاشتی از یک داده‌پایگاه یا فهرست برخط که عناصر داده‌ای موجود در برخی از فیلدها و زیرفیلد‌های کم اهمیت‌تر آن حذف شده‌اند- بر خلاف رکورد کامل که توصیف کتابنگاشتی کاملی از فقره‌ٔ مورد نظر ارائه می‌دهد. در اکثر فهرست‌ها و داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، نتایج جستجو را می‌توان با هر دو قالب (‌خلاصه و کامل) نمایش داد.