Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

brief record

خلاصه‌ٔ رکورد، رکورد خلاصه 

نمایش کوتاه‌شده‌ٔ یک رکورد کتابنگاشتی از یک داده‌پایگاه یا فهرست برخط که عناصر داده‌ای موجود در برخی از فیلدها و زیرفیلد‌های کم اهمیت‌تر آن حذف شده‌اند- بر خلاف رکورد کامل که توصیف کتابنگاشتی کاملی از فقره‌ٔ مورد نظر ارائه می‌دهد. در اکثر فهرست‌ها و داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، نتایج جستجو را می‌توان با هر دو قالب (‌خلاصه و کامل) نمایش داد.