Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

borrowing privileges

حقوق امانت 

حقوقی که امانت‌گیرنده‌ٔ کتابخانه از آن برخوردار است و معمولاً با ثبت‌نام برای دریافت کارت کتابخانه، تثبیت و اعطا می‌شود. این حقوق معمولاً عبارت‌اند از حق خارج‌کردن کتاب و دیگر مواد از مجموعه‌ٔ قابل امانت برای دوره‌ٔ زمانی مشخص، امانت بین‌کتابخانه‌ای، استفاده از مجموعه‌های خاص، و …. در صورت پرداخت‌نشدن جریمه‌ها، این حقوق ممکن است به حال تعلیق درآیند. در اکثر کتابخانه‌های عمومی، همه‌ٔ کاربران ثبت‌نام‌شده از حقوق مشابهی برخوردارند، ولی در کتابخانه‌های آکادمیک، حقوق خاصی (مثل طول دوره‌ٔ امانت) ممکن است برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی متفاوت باشند. در کتابخانه‌های اختصاصی، حقوق امانت به رتبهٔ شخص در سازمان مادر بستگی دارد.