کتابخانه‌ٔ امانت‌گیرنده 

کتابخانه یا مؤسسه‌ای که موادی را از کتابخانه‌ٔ دیگر، معمولاً در قالب امانت بین‌کتابخانه‌ای، درخواست و دریافت می‌کند.

نیز نگاه کنید به:

net borrower