حساب امانت‌گیرنده

تراکنش‌های جاری مراجعه‌کننده با یک کتابخانه، شامل اقلامی که در حال حاضر خارج شده‌اند، دیرکردها، جریمه‌های پرداخت‌نشده، بازداشتی‌ها، و … کارکنان کتابخانه می‌توانند وضعیت حساب افراد را با رجوع به رکورد مراجعه‌کننده بررسی کنند. اکثر سامانه‌های ماشینی گردش کتاب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به محض باز گرداندن اقلام امانتی و پرداخت جریمه‌ها، پیشینه‌ٔ تراکنش حذف می‌گردد و بدین ترتیب از حریم خصوصی امانت‌گیرندگان حفاظت می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

blocked